mengen-en-roeren-1

Boorolie, Wasemulsies, Emulgatoren, Petroleumemulsie en meer...


Wanneer we lijnolie en kalkwater in een flesch samenschudden, vormt zich een gele melkachtige ondoorschijnende vloeistof; deze vloeistof is een emulsie.
Dit verschijnsel kunnen we dikwijls waarnemen wanneer olie met bepaalde oplossingen geschud wordt. Schudden we olie met gewoon water, dan vormt zich geen emulsie. Voor het vormen van een emulsie is een derde stof noodig; deze stof noemen we een emulgator. Als emulgator kan in vele gevallen zeep dienen, evenals bepaalde organische stoffen met een zeer gecompliceerde samenstelling. We kunnen bv. olie zonder meer met een lijmoplossing tot een emulsie schudden of kloppen. Ook eidooier bevat dergelijke stoffen; we kunnen, zooals in mayonnaise practisch toegepast wordt, met een eidooier vrij groote hoeveelheden olie tot een emulsie kloppen.

Een emulsie is dus een mengsel van olie en een waterige oplossing, waar de olie zoo fijn in het water verdeeld is, dat de kleine oliedruppeltjes blijven zweven. Omgekeerd is het ook mogelijk water in olie zoo fijn te verdeelen, dat een stabiele emulsie gevormd wordt; deze omgekeerde emulsie wordt in bepaalde cosmetische preparaten toegepast. De stabiliteit van een emulsie hangt dikwijls van kleine verontreinigingen af en hoewel het wetenschappelijk onderzoek hier wel reeds veel licht heeft gebracht, staat men in de practijk toch van tijd tot tijd voor onverklaarbare raadsels. In de laatste jaren heeft men evenwel emulgatoren, dus stoffen, die het vormen van een emulsie mogelijk maken, in den handel gebracht, die zoodanig stabiele en ongevoelige emulsies mogelijk maken, dat de fabricage hiervan veel eenvoudiger geworden is. Practische ervaring is echter in het algemeen toch noodzakelijk. De beginneling kan deze door proeven met kleine hoeveelheden betrekkelijk goedkoop verkrijgen.

Een emulsie mag niet tot temperaturen boven het kookpunt verhit worden, daar dan het water verkookt en de emulsie onbestendig wordt. Ook een afkoeling onder het vriespunt veroorzaakt het uiteenvallen der emulsie ten gevolge van het uitvriezen van het water. Wanneer men dus stoffen tot een emulsie wil maken, die een smeltpunt hebben dat hooger ligt dan 100°C, moet men de stof eerst met een oplosmiddel of een andere stof samenbrengen, waardoor het smeltpunt onder 100°C komt te liggen. Eerst dan kan men de stof met het water en den emulgator samenbrengen.

Emulsies worden in een ontzaglijk groot aantal industrieën toegepast en ook in het huishouden is het aantal toepassingen niet te tellen, al zijn we er ons dikwijls niet van bewust. Wanneer de huisvrouw boter in de groente doet, ontstaat een emulsie; melk is een emulsie, eveneens mayonnaise en vele andere voedingsmiddelen. De meeste schoonheidspreparaten zijn emulsies, evenals poetspreparaten, insectenbestrijdingsmiddelen, smeermiddelen, enz.

Vooral bij de emulsies zijn de juiste verhoudingen sterk afhankelijk van de soort der gebruikte materialen. De aangegeven recepten werden met stoffen, die in bepaalde fabrieken gemaakt werden, uitgewerkt. Kleine afwijkingen zijn dikwijls noodzakelijk om een absoluut bruikbaar resultaat te verkrijgen. Deze afwijkingen moeten door proeven in het klein vastgesteld worden.

HANDIG OM TE HEBBEN

Ammoniumlinoleaat als emulgator
Deze stof vormt een gele pasta, die duidelijk naar ammoniak ruikt en wordt gemaakt door de vetzuren uit lijnolie met ammoniak te neutraliseeren. In alle recepten kan men gewoonlijk dit product vervangen door lijnolievetzuur, dat bij de bereiding met de benoodigde hoeveelheid ammoniak samengebracht wordt. Het ammoniumlinoleaat wordt in het algemeen gebruikt voor het emulgeeren van plantenolie, vischolie, wassen, vetten, harsen en koolwaterstoffen. Wanneer de te emulgeeren stof een smeltpunt heeft hooger dan 100°C lost men de stof eerst in lakbenzine, benzol, aethyleenchloride of terpentijnolie op. Alcohol moet vermeden worden, daar alcohol een neiging heeft de emulsies onbestendig te maken. Zuren, esters en zouten moeten eveneens vermeden worden.

Wanneer men bij het bereiden van een emulsie van ammoniumlinoleaat uitgaat moet men het linoleaat eerst een nacht in water laten inweeken. Den volgenden dag kneedt men dan het linoleaat zoolang met water tot het een dunne homogene oplossing gevormd heeft. Bij deze oplossing voegt men dan onder sterk roeren de aangegeven hoeveelheid vet of olie en roert zoolang tot de emulsie geheel homogeen is. Wassen en vetten met een laag smeltpunt worden eerst gesmolten en dan juist als olie aan den emulgator toegevoegd, die te voren verwarmd wordt. Het veiligst werkt men wanneer beide stoffen tot 95°C verwarmd worden. Bij het maken van wasemulsies is het noodzakelijk een snelloopenden electrischen roerder te gebruiken.

Emulsies met koolwaterstoffen hebben een veel lager vlampunt dan het uitgangsmateriaal en reinigen zeer goed.

laboratorium-glaswerk
ammon.
Recepten:
water
linoleaat
Petroleum 90 dl 90 dl 8 dl
Benzol 90 dl 100 dl 7 dl
Pine-oil 90 dl 90 dl 10 dl
Carnaubawas 90 dl 620 dl 12 dl
Bijenwas 90 dl 500 dl 12 dl
Ozokerier 90 dl 400 dl 14 dl
Terpentijnolie 90 dl 100 dl 8 dl
Nitrobenzol 90 dl 100 dl 8 dl
Orthodi-
chloorbenzol
90 dl 100 dl 8 dl
Methylsali-
cylaat
90 dl 100 dl 8 dl

In vele gevallen kan men met minder emulgator uitkomen, vooral wanneer men in het aanmaakwater te voren ongeveer 1 % ammoniak toevoegt. Met meer water wordt de emulsie dunner.

Carnaubawas
Carnaubawas

Triaethanolaminestearaat als emulgator
Dit preparaat komt als een lichtbruin gekleurde wasachtige massa in den handel en kan gemaakt worden door stearinezuur in gesmolten toestand met triaethanolamine te neutraliseeren. Voor het maken van een emulsie wordt het stearaat eerst met het vet of de olie samengesmolten. Het gesmolten mengsel voegt men dan langzaam bij de benoodigde hoeveelheid warm water.
T.-
Recepten:
water
stearaat
Smeerolie 75 dl 185 dl 15 dl
Pine-oil 75 dl 85 dl 14 dl
Terpentijnolie 75 dl 85 dl 14 dl
Paraffine 85 dl 200 dl 10 dl
Eucalyptusolie 75 dl 85 dl 14 dl
Copaivabalsem 75 dl 85 dl 14 dl
Lakbenzine 75 dl 85 dl 14 dl
LEUK OM TE HEBBEN

Diglycolstearaat als emulgator.
Deze stof is een weinig gekleurde wasachtige massa, is nagenoeg reukeloos en reageert niet alkalisch. Een deel van deze stof geeft met 10 tot 30 dl kokend water een witte melkachtige emulsie, die zeer stabiel is. Deze emulsie is een uitstekende drager voor stoffen als titaanwit, roetzwart, grafiet, kwartspoeder en andere slijpmiddelen. BovendIen kan de emulsie andere onoplosbare oliën opnemen en emulgeeren. Zoo kunnen 10 dl diglycolstearaat nog 40 tot 50 dl smeerolie, paraffine en pine-oil met 40 tot 500 di water stabiel emulgeeren.

De olie of was wordt hiertoe met het glycolstearaat samengesmolten, het water wordt bijna tot koken verhit en langzamerhand onder goed roeren met de wassmelt gemengd.


Hfst.3 - Emulsies
Ammoniumlinoleaat als emulgator - Triaethanolaminestearaat als emulgator - Diglycolstearaat als emulgator
Emulsies 2
Harsemulsie - Hars-terpentijnemulsie - Boorolie - Olijfolie-emulsie - Pine-oil-emulsie - Lijnolie-emulsie - Petroleum-emulsie - Lanoline-emulsie - Paradichloorbenzol-emulsie - Talk-emulsie - Carbolzuuremulsie
Emulsies 3
Carnaubawas-emulsie - Carnaubawas-petroleumemulsie - Carnaubawas-spindelolie-emulsie - Paraffine-emulsie - Asphaltemulsies
Emulsies 4
Alles over emulsies
Emulsies 5
Impregneer-emulsie - Benzol-emulsie - Trichlooraethyleen-emulsie - Dekaline-emulsie - Benzine-emulsie - Zeepspiritus - Loden-spinver - Wol-spinolie - Fraisvet - Afbijtmiddel voor verf - Tetraline, oplosbaar in water

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction